Tilsyn og håndhævelse af plan- og miljølovgivningen (København)
Kursus - 13/09-2018 i København

Tilsyn og håndhævelse af plan- og miljølovgivningen (København)

 Tilsyn og håndhævelse af plan- og miljølovgivningen - Kompas i den miljøretlige regulerings labyrint

Tilsyn og håndhævelse af plan- og miljølovgivningen giver ofte anledning til tvivl i den kommunale forvaltning om, hvilken regel der skal anvendes i de mange miljølove, hvordan kommunen skal gribe ind, og hvad der kan påbydes som fysisk lovliggørelse. Ofte opstår der tillige usikkerhed om, hvem der er pligtsubjekt, om betydningen af de almindelige forvaltningsretlige principper om hjemmel, om adressatens rådighed over ejendom, om proportionalitet og berettigede forventninger, hvis kommunen har meddelt tilladelse eller været passiv i længere tid.

Vægten i dette kursus er lagt på de mest almindelige sager som overtrædelser af lokalplaner og servitutter, manglende dispensationer efter naturbeskyttelsesloven og forholdet til vandløbsloven, håndtering af sagen om jordforurening og sager om støjproblemer med omtale af kommunale forskrifter og støj og betydningen af miljøvurderingslovens regler. Behandlingen af emnerne sker med udgangspunkt i nyeste praksis fra Natur- og Miljøklagenævnet og domstolene med inddragelse af relevant EU-lovgivning, som den fortolkes af EU-domstolen og Århus-konventionens særlige regler om borgernes rettigheder på miljøområdet. 

Udbytte for deltagerne:

 • Overblik over samspillet mellem de mest centrale dele af miljøreglerne
 • Begrænse jævnligt forekomne fejl i sagsbehandlingen
 • Indsigt i principperne for, hvornår der indtræder retsfortabende passivitet
 • Evnen til at skelne mellem ulovlige forhold og forhold, der kan gribes ind over for, samt indholdet af de forskellige hjemmelsbestemmelser om fysisk lovliggørelse
 • Forstå rækkevidden af specialitetsprincipper og forbuddet mod magtfordrejning
 • Kende de forskellige regler om pligtsubjekt, flere forurenere og ansvarssuccession ved forurenet jord
 • Kendskab til, hvornår reglerne om miljøvurdering af planer og projekter finder anvendelse og hvilken retsvirkning overtrædelse af reglerne har
 • Kendskab til Århus-konventionens regler om borgernes rettigheder på miljøområdet

  
Kursets indhold:

 • Planlovens regler om lokalplaner og dispensation og håndhævelse
 • Hvilke foranstaltninger kan påbydes som fysisk lovliggørelse
 • Hvornår kan kommunen håndhæve privatretlige servitutter
 • Forholdet mellem naturbeskyttelseslov, vandløbslov og planlov
 • Den nye lov om miljøvurdering af planer og projekter
 • Nye principielle domme om beskyttelse af Natura 2000 områder
 • Miljøbeskyttelseslovens regler om støj og kommunale forskrifter
 • Århus-konventionen om borgernes rettigheder på miljøområdet
 • Jordforureningslovens regler om påbud ved flere forurenere og når virksomheden skifter ejer og de nye regler i IE-direktivet
 • Anvendelse af plan- og miljølovgivningen over for rockerborge og ny lovgivning
 • Hvem er pligtsubjekt og betydningen af, at pligtsubjektet har rådighed over ejendommen
 • Hvilke valgmuligheder har kommunen m.h.t. håndhævelse og hvilken betydning har det, hvis der er søgt om retlig lovliggørelse?

2595,00 kr*

Pris pr. deltager (ex. moms)
(Normalpris: 3195,00 kr)
*Rabatten gælder kun ved tilmelding inden d. 18/08-18
Lær mere om:
 • Samspillet mellem de mest centrale dele af miljøreglerne
 • Hvornår indtræder retsfortabende passivitet
 • Hvilke forhold kan der gribes ind overfor?
 • Specialitetsprincipper og forbud mod magtfordrejning
 • Pligtsubjekt, flere forurenere og ansvarssuccession ved forurenet jord
 • Regler om miljøvurdering af planer og projekter
 • Aarhus konventionens regler om borgernes rettigheder på miljøområdet
Mere Info
Program

Tilsyn og håndhævelse af plan- og miljølovgivningen (København)


Den 13/09-2018
 • 0900 - 0930
 • 0930 - 1030
 • 1030 - 1045
 • 1045 - 1115
 • 1115 - 1200
 • 1200 - 1300
 • 1300 - 1330
 • 1330 - 1400
 • 1400 - 1415
 • 1415 - 1445
 • 1445 - 1515
 • 1515 - 1530
 • Ankomst og morgenmad
 • Planlovens regler og hvornår kan kommunen håndhæve privatretlige servitutter
 • Pause
 • Forhold mellem naturbeskyttelsesloven, vand- og planloven
 • Den nye lov om miljøvurdering og nye principielle domme. Natura 2000 områder
 • Frokost
 • Aarhus-konventionen
 • Jordforureninglovens regler og de nye regler i IE-direktivet
 • Kaffe og kage

 • Plan og miljølovgivningen over for rockerborge og ny lovgivning
 • Kommunens muligheder mht håndhævelse
 • Afrunding og tak for i dag
Om underviseren

Peter Pagh Professor dr. jur.

Professor dr. jur. Peter Pagh har siden 1999 været professor i miljøret ved Juridisk Fakultet på Københavns Universitet, hvor han bl.a. har undervist i fagene Miljøret, Fast ejendom - regulering og køb, Offentlige myndigheders erstatningsansvar og i de internationale fag: International Environmental Law, EU Environmental Law og Climate Law.Peter Pagh har siden 2004 været ansvarshavende redaktør på tidsskriftet Miljøretlige Afgørelser og Domme og har publiceret mere end 350 artikler i nationale og internationale tidsskrifter ved siden af juridiske lærebøger og monografier, hvor de seneste er Jordforureningsloven med kommentarer (2011), Fast Ejendom - regulering og køb (2013) og Ansvarssuccession ved forurenede ejendomme (2014).

2595,00 kr*

Pris pr. deltager (ex. moms)
(Normalpris: 3195,00 kr)
*Rabatten gælder kun ved tilmelding inden d. 18/08-18